Inloggen

Op deze website kunnen klanten van Oranka een bestelling plaatsen.
Zonder inlogcode is bestellen op deze website niet mogelijk.

Heb je nog geen inloggegevens of ben je de gegevens kwijt?
Bel +31 (0)74 - 266 8867 of mail verkoop@oranka.nl

(Let op: Inloggegevens worden enkel verstrekt aan zakelijke (bestaande) klanten)

Inloggen
Wachtwoord vergeten??
NL ENG FR
Heb je een vraag? Bel +31 (0)74 - 266 8867 of stel je vraag via WhatsApp +31 (0)6 - 2718 4689
Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Oranka Vruchtensappen
1 Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Oranka Vruchtensappen B.V., hierna te noemen ‘de vennootschap’ en een derde hierna te noemen ‘de wederpartij’, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2 Totstandkoming van overeenkomsten
2.1 Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeld;
2.2 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de vennootschap heeft bereikt;
2.3 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde overeenkomst pas tot stand, indien de vennootschap aan de wederpartij schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

3 Wijzigingen
3.1 Wijzigingen in gesloten overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de vennootschap en haar wederpartij zijn overeengekomen;
3.2 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen;
3.3 Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de overeengekomen prijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop artikel 19 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.

4 Kwaliteit en omschrijving
4.1 De vennootschap verbindt zich jegens de wederpartij goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven;
4.2 Indien door de vennootschap een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld;
4.3 De vennootschap staat er, tenzij het tegendeel door partijen schriftelijk is overeengekomen, niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan de vennootschap kenbaar is gemaakt.

5 Verpakking en verzending
5.1 De goederen zullen door de vennootschap bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand schriftelijk is overeengekomen;
5.2 Wanneer de vennootschap voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de wederpartij verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) op haar kosten deze laadborden enz. terug te zenden naar het door de vennootschap opgegeven adres, bij gebreke waarvan de wederpartij aan de vennootschap schadevergoeding verschuldigd is.

6 Opslag
6.1 Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de vennootschap, als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van wederpartij de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de wederpartij bezorgd zijn;
6.2 De wederpartij is verplicht aan de vennootschap de opslagkosten volgens het bij de vennootschap gebruikelijke tarief, en bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, dan wel de daadwerkelijk gemaakte kosten indien deze hoger zijn, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de overeenkomst overeengekomen leveringsdatum.

7 Betaling
7.1 Indien er gerede twijfel bij de vennootschap bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is de vennootschap bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 5 lid 2 uit te stellen, totdat de wederpartij voldoende zekerheid heeft gesteld. De wederpartij is aansprakelijk voor de door deze vertraagde aflevering te lijden schade;
7.2 Betaling van de koopsom dient te geschieden binnen 8 dagen na aflevering van de goederen, tenzij in de order een andere betalingstermijn is overeengekomen;
7.3 Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder
dat daarvoor enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is. De vennootschap is in dat geval bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door de vennootschap geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en vertragingsrente;
7.4 Indien de vennootschap bij wanprestatie van de wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij. Deze kosten bedragen 10% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 250,00.
7.5 Betaling dient plaats te vinden zonder korting en verrekening;
7.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van, in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8 Tijdstip van levering
De vennootschap zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat respectievelijk bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de vennootschap de order heeft bevestigd.

9 Overmacht
9.1 De in artikel 8 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de vennootschap door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen;
9.2 Van overmacht aan de zijde van de vennootschap is sprake, indien de vennootschap na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer- belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de vennootschap als bij derden, van wie de vennootschap de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de vennootschap ontstaan;
9.3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de vennootschap als de wederpartij bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval heeft de vennootschap recht op vergoeding van de door haar gemaakte
kosten.
9.4 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van goederen te behouden en het daarvoor verschuldigde bedrag te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de vennootschap terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij, indien de wederpartij naar het oordeel van de vennootschap genoegzaam kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

10 Garantie
10.1 De vennootschap stelt zich zowel tegenover de wederpartij als tegenover afnemers van de wederpartij aansprakelijk voor de schade aan en de door de goederen, optredende tijdens een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de wederpartij of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt;
10.2 De aansprakelijkheid van de vennootschap is beperkt tot kosteloos herstel van de gebrekkige goederen of tot vervanging van de goederen, een en ander ter beoordeling van de vennootschap.

11 Prijs
11.1 De prijs van de te leveren goederen omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten bij aflevering binnen Nederland op reguliere leverdagen - en tijden (kantooruren maandag tot vrijdag). Bij aflevering buiten Nederland en buiten de reguliere leverdagen - en tijden zullen voor het transport en de afleveringskosten extra kosten in rekening gebracht worden.
11.2 De wederpartij, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 6, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in artikel 7 lid 2 vermelde tijdstip.

12 Wettelijke vereisten
12.1 De vennootschap waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en / of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de betreffende overeenkomst;
12.2 Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van goederen.

13 Ontbinding
13.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 3 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, toelating wettelijke schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder toezegt de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen gestand te doen;
13.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de vennootschap geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

14 Eigendomsvoorbehoud
14.1 Alle door de vennootschap geleverde goederen blijven eigendom van de vennootschap tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen de vennootschap in verband met de onderliggende overeenkomst van de wederpartij te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.
14.2 Door de vennootschap afgeleverde goederen die krachtens het vorige lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht;
14.3 De wederpartij is niet bevoegd de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen;
14.4 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is de vennootschap gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op kosten van de wederpartij bij de wederpartij of derde weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een direct opeisbare en zonder voor rechterlijke matiging vatbare boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag of een gedeelte daarvan.
14.5 Indien derden enig recht op de onder het eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht om de vennootschap zo snel als redelijkerwijze verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen;
14.6 De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van de vennootschap:
a de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
b alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden aan de vennootschap conform artikel 3:239 BW;
c de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden aan verkoper conform artikel 3:239 BW;
d de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te merken als eigendom van de vennootschap;
e medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de vennootschap ter bescherming van haar eigendomsvoorbehoud met betrekking tot de goederen wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

15 Gebreken en klachtentermijnen
15.1 De wederpartij dient de gekochte goederen bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – te (laten) onderzoeken of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden;
15.2 Worden zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient de wederpartij deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan de vennootschap;
15.3 Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking daarvan, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan de vennootschap;
15.4 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan;
15.5 Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan de vennootschap worden geretourneerd.

16 Wijzigingsbeding
16.1 De vennootschap is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De vennootschap zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra de wederpartij de wijziging is meegedeeld of kenbaar is.

17 Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle daarop rustende door de vennootschap aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook wanneer de uitvoering van de overeenkomst buiten Nederland plaatsvindt. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Vienna convention on the international sale of goods) is uitgesloten.
Alle geschillen welke mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden, die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst of nadere overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn of hiermede samenhangen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.
Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van partijen zulks verklaart.

VOORWAARDEN BRUIKLEENOVEREENKOMST VRUCHTENSAPDISPENSERS
(in bruikleen geleverde goederen)

In het kader van de levering van vruchtensappen door de vennootschap, stelt deze aan de wederpartij dispensers (onder dispensers wordt verstaan alle in bruikleen geleverde goederen) ter beschikking in bruikleen onder de navolgende voorwaarden:
1. Door de aanvaarding van één of meer dispenser(s) verklaart de wederpartij deze in goede staat te hebben ontvangen en in vergelijkbare staat terug te leveren. De wederpartij is verplicht als een goed huisvader, dat wil zeggen uiterst voorzichtig, voor de aanvaarde dispensers te zorgen. Het is de wederpartij niet toegestaan de dispenser(s) aan derden in gebruik af te staan;
2. Wederpartij wordt geadviseerd om aanvaarde dispenser(s) te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle vormen van schade en verlies.
3. Het dagelijks onderhoud, met name het schoonmaken van de dispenser(s), is voor rekening van de wederpartij. De vennootschap zorgt voor het technisch onderhoud. De vennootschap is gerechtigd de dispenser(s) te allen tijde te inspecteren;
4. De bruikleenovereenkomst geldt in het beginsel voor onbepaalde tijd. Partijen kunnen te allen tijde opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn.
5. Schade door verlies of beschadiging van de dispenser(s) komen voor rekening van de wederpartij;
6. De dispenser(s) mogen alleen worden gebruikt voor de door de vennootschap te leveren vruchtensappen de wederpartij heeft een minimale afnameverplichting per maand per dispenser. Na beëindiging van de bruikleenovereenkomst neemt de vennootschap ongeopende nog bruikbare vruchtensappen retour met nog een minimale houdbaarheid van 5 maanden;
7. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrecht, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele eigendom) van de dispenser(s) te verwijderen.;
8. Indien de wederpartij na het einde van de bruikleenovereenkomst of na opzegging hiervan niet
onmiddellijk voldoet aan een verzoek van de vennootschap tot teruggave van de in buikleen geleverde dispenser(s) of indien wederpartij in gebreke blijft in de nakoming van de verbintenissen uit hoofde van de bruikleenovereenkomst en/of bruikleenvoorwaarden, verbeurt de wederpartij een direct opeisbare boete, zonder dat daartoe een nadere in gebrekestelling is vereist, van de waarde van de geleverde dispenser(s) per overtreding en € 250,00 (zegge: tweehonderd vijftig euro) voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat de overtreding voortduurt. De vennootschap behoudt zich naast het vorderen van de verbeurde boete uitdrukkelijk het recht op nakoming van de in dit artikel genoemde verplichtingen voor. De vennootschap behoudt zicht tevens het recht voor om, in plaats van de genoemde boete, schadevergoeding van de wederpartij te vorderen.
9. Bij terugname en /of ruilen van dispenser(s) en promotie materiaal worden kapotte en /of ontbrekende onderdelen aan de wederpartij doorberekend;
10. Voor het overige zijn de algemene voorwaarden van de vennootschap onverkort van toepassing.